img

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี

นายเดชา ทาศิริ
ชื่อ : นายเดชา ทาศิริ
ที่อยู่ : 83 ม.13 ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลแปลงปลูก รุ่น : 0
img
รหัสแปลง :
พื้นที่ (ไร่) : 20 ไร่
ที่อยู่ : 83 ม.13 ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
ชื่อผลิตผล : มันออร์แกนิค

ชื่อใบรับรอง :
- การผลิตพืชอินทรีย์
ออกใบรับรองโดย :
- กรมวิชาการเกษตร
ใบรับรอง :
- รหัสรับรอง ระยะปรับเปลี่ยน
หมดอายุ วันที่ 14 มีนาคม 2563

img

พิกัดแปลงปลูก รุ่น : 0

[ ละติจูด : 15.44332   ลองติจูด : 105.10233 ]

ขั้นตอนการผลิตในแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์ รุ่น : 0

กิจกรรม : รายละเอียด
1. : การเตรียมดิน : ไถ 3 ครั้ง โดย ไถพรวน 2 ครั้ง , ยกร่อง
2. : การปลูก : ปลูกวันที่
3. : แหล่งท่อนพันธุ์ : จากแปลงเดิม
4. : ระยะปลูก : ระยะปลูก 80*70 เซนติเมตร
5. : การใส่ปุ๋ยหมัก : 2,000 กิโลกรัม ต่อไร
6. : การใช่ปุ๋ยชีวภาพ : -
7. : การป้องกันกำจัดโรค : -
8. : การใช้ปอเทือง : หว่านก่อนปลูก 45 วัน อัตรา 5 กิโลกรัม ต่อไร่
9. : การป้องกันกำจัดแมลง : -
10. : การกำจัดวัชพืช : ใช้แรงงานคน
11. : การเก็บเกี่ยว :
12. : ผลผลิต :
13. : เปอร์เซ็นแป้ง :

img