img

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี

นายทองสอน อินทร์เนา
ชื่อ : นายทองสอน อินทร์เนา
ที่อยู่ : 179 ม.2 ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลแปลงปลูก รุ่น : 3
img
รหัสแปลง : UBON-TS008
พื้นที่ (ไร่) : 4 ไร่
ที่อยู่ : 179 ม.2 ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
ชื่อผลิตผล : มันออร์แกนิค

ชื่อใบรับรอง :
- การผลิตพืชอินทรีย์
ออกใบรับรองโดย :
- กรมวิชาการเกษตร
ใบรับรอง :
- รหัสรับรอง ระยะปรับเปลี่ยน
หมดอายุ วันที่ 14 มีนาคม 2563

img

พิกัดแปลงปลูก รุ่น : 3

[ ละติจูด : 15.44028   ลองติจูด : 105.20093 ]

ขั้นตอนการผลิตในแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์ รุ่น : 3

กิจกรรม : รายละเอียด
1. : การไถเตรียมดิน : ไถดะ ,ไถพรวน 1 ครั้ง ยกร่อง
2. : วันที่ปลูก : เมษายน 2561
3. : แหล่งท่อนพันธุ์ : เก็บจากแปลงเดิม
4. : ระยะปลูก : 120 x 50 เซนติเมตร
5. : การใส่ปุ๋ยหมัก : 2 ตัน ต่อไร่
6. : การใช่ปุ๋ยชีวภาพ : -
7. : การป้องกันกำจัดโรค : -
8. : การใช้ปอเทือง : -
9. : การป้องกันกำจัดแมลง : -
10. : การกำจัดวัชพืช : ใช้แรงงานคนถากถาง ,ถอน
11. : เก็บเกี่ยว : กุมภาพันธ์ 2562
12. : ผลผลิต : 3.6 ตัน ต่อไร่
13. : เปอร์เซ็นแป้ง :

img