img

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี

นางหนูปุ่น เสาธง
ชื่อ : นางหนูปุ่น เสาธง
ที่อยู่ : 17 ม.10 ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลแปลงปลูก รุ่น : 3
img
รหัสแปลง : -
พื้นที่ (ไร่) : 4 ไร่
ที่อยู่ : 17 ม.10 ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
ชื่อผลิตผล : มันออร์แกนิค

ชื่อใบรับรอง :
- การผลิตพืชอินทรีย์
ออกใบรับรองโดย :
- กรมวิชาการเกษตร
ใบรับรอง :
- รหัสรับรอง ระยะปรับเปลี่ยน
หมดอายุ วันที่ 14 มีนาคม 2563

img

พิกัดแปลงปลูก รุ่น : 3

[ ละติจูด : 15.43493   ลองติจูด : 105.11732 ]

ขั้นตอนการผลิตในแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์ รุ่น : 3

กิจกรรม : รายละเอียด
1. : การไถเตรียมดิน : ไถ 3 ครั้ง ไถดะ , ไถพรวน , ยกร่อง
2. : วันที่ปลูก : วันที่ 22 มีนาคม 2561
3. : แหล่งท่อนพันธุ์ : เก็บจากแปลงเดิม
4. : ระยะปลูก : 100 x 60 เซนติเมตร
5. : การใส่ปุ๋ยหมัก : 2 ตัน ต่อไร่
6. : การใช่ปุ๋ยชีวภาพ : PGPR3 แช่ท่อนพันธุ์
7. : การป้องกันกำจัดโรค : -
8. : การใช้ปอเทือง : หว่านระหว่างร่อง 5 กิโลกรัม ต่อไร่
9. : การป้องกันกำจัดแมลง : -
10. : การกำจัดวัชพืช : ใช้แรงงานคน
11. : เก็บเกี่ยว : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
12. : ผลผลิต : 2.5 ตัน ต่อไร่
13. : เปอร์เซ็นแป้ง :

img