img

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี

นายหนูแดง อินโสม
ชื่อ : นายหนูแดง อินโสม
ที่อยู่ : 6 ม.6 ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : -

ข้อมูลแปลงปลูก รุ่น : 3
img
รหัสแปลง : -
พื้นที่ (ไร่) : 7 ไร่
ที่อยู่ : 6 ม.6 ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
ชื่อผลิตผล : มันออร์แกนิค

ชื่อใบรับรอง :
- การผลิตพืชอินทรีย์
ออกใบรับรองโดย :
- กรมวิชาการเกษตร
ใบรับรอง :
- รหัสรับรอง ระยะปรับเปลี่ยน
หมดอายุ วันที่ 14 มีนาคม 2563

img

พิกัดแปลงปลูก รุ่น : 3

[ ละติจูด : 15.47939   ลองติจูด : 105.18757 ]

ขั้นตอนการผลิตในแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์ รุ่น : 3

กิจกรรม : รายละเอียด
1. : การเตรียมดิน : ไถ 3 ครั้ง โดย ไถพรวน 2 ครั้ง , ยกร่อง
2. : การปลูก : ปลูกวันที่ 29 เมษายน 2562
3. : แหล่งท่อนพันธุ์ : จากแปลงเดิม
4. : ระยะปลูก : ระยะปลูก 70*60 เซนติเมตร
5. : การใส่ปุ๋ยหมัก : 1,000 กิโลกรัม ต่อไร
6. : การใช่ปุ๋ยชีวภาพ : -
7. : การป้องกันกำจัดโรค : ใช้ไตรโครเดอร์มา อัตรา 400 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
8. : การใช้ปอเทือง : หว่านระหว่างร่องพร้อมปลูก อัตรา 5 กิโลกรัม ต่อไร่
9. : การป้องกันกำจัดแมลง : -
10. : การกำจัดวัชพืช : ใช้แรงงานคน
11. : การเก็บเกี่ยว :
12. : ผลผลิต :
13. : เปอร์เซ็นแป้ง :

img