ที่มาของโครงการ

        การพัฒนาระบบการผลิตแป้งมันสำปะหลังอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิตของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน ดำเนินการในปี 2559 เกษตรกรเป็นรุ่นที่ 1 ในการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์จำนวน 9 ราย 28 ไร่ ในพื้นที่อำเภอ พิบูลมังสาหาร นาเยีย และวารินชำราบ และในปี 2562 เป็นรุ่นที่ 4 เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ 15 อำเภอ คือ พิบูลมังสาหาร นาเยีย วารินชำราบ สว่างวีระวงศ์ เขมราฐ ดอนมดแดง นาตาล ตาลสุม เหล่าเสือโก้ก โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น และสิรินธร


Bootstrap template ผ่านการรับรองมาตรฐาน 499 ราย พื้นที่ 2,932 ไร่ การเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด มีส่วนมาจากความเชื่อมั่นของเกษตรกรด้านการตลาด ราคา และเทคโนโลยีการผลิต แต่อย่างไรก็ตามการจะเพิ่มพื้นที่ให้ได้ตามเป้าหมาย 20,000 ไร่ โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางด้านการผลิตและความรู้เรื่องมันสำปะหลังอินทรีย์นั้นจำเป็นจะต้องเพิ่มศักยภาพตลอดโซ่การผลิตทั้งด้านต้นน้ำคือตัวเกษตรกรให้มีผลผลิตและได้มาตรฐานตามที่ประเทศคู่ค้ากำหนด กลางน้ำคือผู้ผลิตสามารถมีสินค้าที่ได้ปริมาณ มาตรฐาน และตรงเวลาตามที่คู่ค้าต้องการ และส่วนปลายน้ำคือการส่งออกที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นจะต้องดำเนินการและขจัดอุปสรรคในการผลิตแป้งมันสำปะหลังอินทรีย์ตลอดโซ่อุปทาน โดยการศึกษาช่องทางของตลาดในอนาคตเพื่อรองรับผลผลิตที่อาจจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ดัชนีวัดประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ของการผลิตแป้งมันสำปะหลังอินทรีย์เพื่อหาช่องทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต


นอกจากนี้ยังต้องมีแนวทางการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรโดยการให้ความรู้แก่เกษตรกรจากนักวิชาการสู่นักส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำสู่เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้ต้นแบบสร้างการเรียนรู้สู่เกษตรกร 2 ศูนย์ ได้แก่
    1. แปลงใหญ่มันสำปะหลังอินทรีย์ ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร
    2. วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานีศูนย์การเรียนรู้ทั้ง 2 มีการส่งมอบความรู้ด้านเทคโนโลยีการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ การใช้เครื่องจักรกลในการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ เป็นจุดที่เกษตรกรสามารถส่งมอบคุณค่าระบบการผลิตมันสำปะหลังสู่เกษตรกรที่สนใจได้ทั้งระบบ 


โครงการวิจัยระบบการผลิตแป้งมันสำปะหลังอินทรีย์